Bezpieczeństwo

Przetwarzanie danych w systemie Alcetel odbywa się z należytym przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Zgodnie z powyższymi wymogami prawnymi firma VMBS Sp. z o.o. wykorzystuje fizyczne oraz organizacyjne środki ochrony danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym Alcetel.

Infrastruktura teleinformatyczna skolokowana jest w nowoczesnym Data Center i podlega elektronicznemu systemowi bezpieczeństwa, obejmującemu m.in.: wielostopniowy system kontroli dostępu z wykorzystaniem biometryki (SKD), system antywłamaniowy, system telewizji przemysłowej (Closed Circuit Television – CCTV).

W myśl obowiązującego rozporządzenia firma VMBS posiada i aktualizuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania oraz środki techniczne zapewniające ochronę danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem Alcetel). Dostęp do danych zawartych w systemie posiadają tylko osoby wyznaczone i upoważnione przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

Polityka prywatności

Firma VMBS Sp. z o.o. przykłada bardzo dużą wagę do zagadnienia ochrony przetwarzanych danych, dotyczących wszystkich naszych klientów oraz osób, których dane zawarte są w bazach danych wykorzystywanych do realizacji usług Alcetel. W związku z tym:

  1. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek prawa do przekazanych przez Zleceniodawcę baz danych odbiorców – osób prywatnych lub instytucji, wykorzystanych do realizacji usługi w systemie Alcetel.
  2. Bazy odbiorców tworzone są poprzez dobrowolną rejestrację odbiorców w systemie Alcetel. Odbiorcy będą informowani przez kogo, w czyim imieniu (np. Urząd gminy) i w jakim celu (np. ostrzeganie przed sytuacjami nadzwyczajnymi) oraz jakie dane (np. numer telefonu, ulica, nazwa miejscowości) będą zbierane.
  3. Bazy odbiorców, którzy sami zarejestrowali się w systemie Alcetel, będą wykorzystane tylko i wyłącznie w ramach usługi świadczonej przez system Alcetel oraz w tylko i wyłącznie w celach, o których zostali poinformowani w trakcie rejestracji.
  4. Rejestracja w bazie odbiorców jest dobrowolna. Odbiorcy będą informowani o możliwości wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz możliwości wyrejestrowania - usunięcia swoich danych z systemu Alcetel. Jeśli odbiorca przekaże prośbę o zmianę lub usunięcie swoich danych z systemu Alcetel do Zleceniodawcy, Zleceniodawca jest zobowiązany przekazać taką informację do Wykonawcy.
  5. Baza danych zarejestrowanych odbiorców w systemie Alcetel może być wykorzystana tylko i wyłącznie w ramach usług świadczonych poprzez Alcetel. Strony nie udostępnią bazy danych zarejestrowanych odbiorców osobom trzecim – firmom, instytucjom czy osobom prywatnym.
  6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych zawartych w bazach wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, przewidzianych w art. 36 – 39. ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. Wykonawca zobowiązuje się, że po wygaśnięciu Umowy usunie z nośników informacji wszelkie dane stanowiące tajemnicę Zleceniodawcy a w szczególności bazy danych przekazane przez Zleceniodawcę oraz wszelkie dane osób zarejestrowanych w systemie Alcetel dla potrzeb usług realizowanych na rzecz Zleceniodawcy.
  8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych przekazanych przez Zleceniodawcę, przetwarzanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.