Alcetel

Wielokanałowy system komunikacji z mieszkańcami

 

Alcetel - jest to usługa służąca do masowego powiadamiania odbiorców przy pomocy różnych kanałów komunikacyjnych. Alcetel został zaprojektowany w celu stworzenia jak i usprawnienia komunikacji zarówno wewnątrz urzędu pomiędzy pracownikami, przedstawicielami samorządu gmin (radni, sołtysi) oraz samorządu z mieszkańcami miasta
i gminy przy zapewnieniu niskich kosztów działania.

Alcetel obsługuje wiele środków współczesnej komunikacji cyfrowej w jeden zintegrowany system,
o dużym zasięgu i skuteczności. Wbudowana struktura bazodanowa umożliwia operatorom systemu importowanie i zarządzanie danymi (numer telefonu, imię, nazwisko, adres mailowy) oraz automatyczne generowanie szczegółowych raportów. Kampanie informacyjne wysyłane przez operatora systemu wymagają określenia parametrów dotyczących daty i czasu wysłania komunikatów, wyboru formy komunikacji oraz grup odbiorców.

Komunikaty są wysyłane masowo o jednej i tej samej treści do wszystkich odbiorców lub jako komunikaty
o spersonalizowanej treści.
Dzięki identyfikacji numeru dzwoniącego istnieje możliwość oddzwaniania do systemu i wielokrotnego odsłuchiwania komunikatu. Rozpoznawanie przez system Alcetel komunikacji DTMF umożliwia także przeprowadzanie ankiet i sondaży.

 

Cechy systemu

 

 • skuteczne przekazywanie informacji do bardzo wielu grup odbiorców dzięki wykorzystaniu wielu kanałów komunikacyjnych (tel. stacjonarny, smartfon, media społecznościowe, zarówno do mieszkańców, jak i turystów)
 • niskie koszty eksploatacji systemu - wiadomości wysyłane poprzez media elektroniczne,
 • szeroki zakres przekazywanych informacji - możliwość integracji z systemami dziedzinowymi
     (np. przypomnienie o zaległości płatniczej),
 • krótki czas dystrybucji informacji, preferowanym przez mieszkańca kanałem komunikacji,
 • tworzenie, administrowanie i zarządzanie bazami danych (własne grupy odbiorców np. Radni, Sołtysi, itp.)
 • raportowanie online, automatyczne generowanie bilingów.

 

Zalety systemu


   Komunikat głosowy

 

 • 1 taryfikowany komunikat głosowy trwa do 30 sekund tj. około 500 znaków w wiadomości SMS,
 • Możliwość napisania komunikatu i zamiana go na naturalnie brzmiący głos w technologii text to speach,
 • Możliwość nagrywania i edytowania komunikatów głosowych bezpośrednio w systemie,
 • Automatyczne powtarzanie prób wydzwonienia nieodebranych połączeń,
 • Stały numer identyfikacji połączenia numerem stacjonarnym zgodnym ze strefą numeracyjną Klienta,
 • Możliwość oddzwaniania do systemu i odsłuchiwania komunikatów,
 • Raportowanie połączeń odebranych z czasem trwania połączenia,
 • Opłata tylko za połączenia odebrane,
 • Możliwość przeprowadzania sondaży czy konsultacji (dzięki wykorzystaniu systemu IVR można przeprowadzić złożoną ankietę), odpowiedź nie wymaga od mieszkańca wysłania zwrotnej wiadomości SMS,
 • Dociera do osób starszych, niewidomych, wykluczonych cyfrowo.


  Wiadomość SMS

 

 • 1 taryfikowany komunikat zawiera do 160 znaków, bez polskich znaków diakrytycznych (można wpisywać tekst zgodnie z zasadami polskiej pisowni, wiadomość zostanie wysłana bez użycia polskich znaków);
 • 1 taryfikowany SMS z polskimi znakami zawiera do 70 znaków (opcja włączana na życzenie Klienta),
 • Stała identyfikacja wysyłanych wiadomości – opis do 11 znaków, bez polskich znaków (np. Gmina),
 • Raportowanie online wysłanych wiadomości, brak informacji o odczytaniu wiadomości SMS
 • Opłata za wszystkie wysłane wiadomości,
 • Wygodna forma powiadamiania, bardzo duża grupa użytkowników.


   Aplikacja mobilna

 

 • Wysyłane wiadomości są nielimitowane,
 • 1 komunikat może zawierać dowolną ilość znaków oraz załącznik do 1 MB
 • Raportowanie online wysłanych wiadomości, z podziałem na statusy: odczytane, odebrane, nieodebrane,
 • Geofencing – możliwość wysyłania powiadomień na wszystkie zarejestrowane urządzenia mobilne odbiorców będących w zasięgu terytorialnym miasta/gminy/powiatu,
 • Brak opłaty za wysyłane wiadomości,
 • Nowoczesna, coraz bardziej popularna forma powiadamiania, duża grupa użytkowników zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.


   E-mail

 

 • Wysyłane wiadomości są nielimitowane,
 • Nieograniczona ilość znaków w tekście,
 • Raportowanie online wysłanych wiadomości, z podziałem na statusy: wysłane, niewysłane,
 • Brak opłaty za wysyłane wiadomości,
 • Moduł wykorzystywany najczęściej do realizacji newslettera, przekazywania szerszej informacji, mniejsza grupa odbiorców.

 

   Infolinia

 

 • Realizacja obsługi zgłoszeń kierowanych przez mieszkańców do Urzędów Miast i Gmin. Może działać w oparciu o wybór kategorii zgłoszenia poprzez system IVR (przy pomocy klawiatury telefonu) i/lub nagrania wiadomości głosowej.
 • Na podstawie zgłoszenia oraz wybranych opcji, system może dokonywać działań automatycznych, jak:
  • przekazywanie połączenia (w tym odtworzenie nagranej do infolinii wiadomości),
  • wykonanie automatycznego powiadomienia do dyżurujących,
  • możliwość odsłuchania swoich zgłoszeń (po ponownym telefonie z danego numeru)
  • budowanie ścieżki powiadomień (w przypadku braku reakcji)


   Formularz na WWW

 

 • Treść wiadomości w formacie HTML może być automatycznie wstawiona na wskazaną stronę WWW
 • Szczegóły techniczne są ustalane każdorazowo z operatorem strony
 • Istnieje również możliwość tworzenia ankiet


   Media społecznościowe

 

 • Automatyczne wstawianie informacji na profile społecznościowe gmin
 • Możliwość dotarcia do (głównie) młodych ludzi, którzy preferują tego typu media