Polityka prywatności

1. Preambuła
 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane RODO lub GDRP. Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez systemy oferowane przez Spółkę VMBS Sp. z O.O., w szczególności:

- system Alcetel wraz z aplikacją mobilną, stroną internetową oraz panelem użytkownika,

- system EDU-KONTAKT wraz z dedykowaną stroną internetową oraz panelem użytkownika,

- firmowa strona WWW.

Niniejsza polityka opisuje zasady przetwarzania danych przez wymienione systemy.

 

2. Informacje podstawowe
 

Właścicielem wymienionych w Preambule systemów jest Spółka VMBS Sp. z O.O. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 69. Celem systemu Alcetel jest dostarczanie komunikatów, których wysyłka jest zlecana przez poszczególnych Klientów, którzy w myśl obowiązujących przepisów oraz zgodnie z polityką Spółki pozostają administratorami danych osobowych. Przetwarzanie danych w systemie Alcetel odbywa się z należytym przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Dyrektywą PE 2016/679 a także zapisami poprzedzającymi.

 

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane
 

W systemie Alcetel przetwarzane są następujące dane osobowe:

- numery telefonów,

- adresy email,

- identyfikator urządzenia mobilnego.

 W przypadku strony internetowej www.alcetel.pl oraz systemu panelu administracji systemem przetwarzane są: adres IP, data i godzina logowania, adres URL, data i godzina korzystania z serwisu, identyfikator logowania.

 

4. Jaki jest cel przetwarzania danych
 

Dane w systemie Alcetel przetwarzane są w celu dostarczenia do odbiorców komunikatów informujących o wydarzeniach lub zagrożeniach na terenie gminy. Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. Powierzone do przetwarzania dane nie mogą być wykorzystane do żadnych innych celów poza wskazanym powyżej.

Dane w panelu administracyjnym są przetwarzane w celu umożliwienia poprawnego funkcjonowania systemu.

 

6. Administrator danych osobowych
 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez system Alcetel są Klienci, którzy powierzają Spółce VMBS dane celem dostarczenia komunikatów do urządzeń końcowych. W przypadku rozwiązań powiadamiania dla jednostek samorządu terytorialnego są to odpowiednie Urzędy Miasta i Gminy.

 Administratorem danych przetwarzanych przez system panelu administracyjnego jest spółka VMBS Sp. z O.O. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 69.

 

7. Czas przetwarzania danych osobowych
 

Dane w systemach będą przechowywane przez czas konieczny do realizacji umowy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu.

 

8. Prawa
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

- prawo do dostępu do danych,

- prawo do żądania sprostowania danych,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do wycofania zgód,

- prawo do przenoszenia danych.

 W przypadku baz powierzonych prawa te realizowane są przez podmioty będące administratorami danych.

 

9. Informacje uzupełniające.
 
Firma VMBS Sp. z o.o. przykłada bardzo dużą wagę do zagadnienia ochrony przetwarzanych danych, dotyczących wszystkich naszych klientów oraz osób, których dane zawarte są w bazach danych wykorzystywanych do realizacji usług Alcetel. W związku z tym:

 Zgodnie z powyższymi wymogami prawnymi firma VMBS Sp. z o.o. wykorzystuje fizyczne oraz organizacyjne środki ochrony danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym Alcetel.

  Infrastruktura teleinformatyczna skolokowana jest w nowoczesnym Data Center i podlega elektronicznemu systemowi bezpieczeństwa, obejmującemu m.in.: wielostopniowy system kontroli dostępu z wykorzystaniem biometryki (SKD), system antywłamaniowy, system telewizji przemysłowej (Closed Circuit Television – CCTV).

W myśl obowiązującego rozporządzenia firma VMBS posiada i aktualizuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania oraz środki techniczne zapewniające ochronę danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem Alcetel, rejestry przetwarzania, rejestry naruszeń). Dostęp do danych zawartych w systemie posiadają tylko osoby wyznaczone i upoważnione.

Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek prawa do przekazanych przez Zleceniodawcę baz danych odbiorców – osób prywatnych lub instytucji, wykorzystanych do realizacji usługi w systemie Alcetel.

Bazy odbiorców tworzone są poprzez dobrowolną rejestrację odbiorców w systemie Alcetel. Odbiorcy będą informowani przez kogo, w czyim imieniu (np. Urząd gminy) i w jakim celu (np. ostrzeganie przed sytuacjami nadzwyczajnymi) oraz jakie dane (np. numer telefonu, ulica, nazwa miejscowości) będą zbierane.

Bazy odbiorców, którzy sami zarejestrowali się w systemie Alcetel, będą wykorzystane tylko i wyłącznie w ramach usługi świadczonej przez system Alcetel oraz w tylko i wyłącznie w celach, o których zostali poinformowani w trakcie rejestracji.

Rejestracja w bazie odbiorców jest dobrowolna. Odbiorcy będą informowani o możliwości wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz możliwości wyrejestrowania - usunięcia swoich danych z systemu Alcetel. Jeśli odbiorca przekaże prośbę o zmianę lub usunięcie swoich danych z systemu Alcetel do Zleceniodawcy, Zleceniodawca jest zobowiązany przekazać taką informację do Wykonawcy.

Baza danych zarejestrowanych odbiorców w systemie Alcetel może być wykorzystana tylko i wyłącznie w ramach usług świadczonych poprzez Alcetel. Strony nie udostępnią bazy danych zarejestrowanych odbiorców osobom trzecim – firmom, instytucjom czy osobom prywatnym.

Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych zawartych w bazach wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zobowiązuje się, że po wygaśnięciu Umowy usunie z nośników informacji wszelkie dane stanowiące tajemnicę Zleceniodawcy a w szczególności bazy danych przekazane przez Zleceniodawcę oraz wszelkie dane osób zarejestrowanych w systemie Alcetel dla potrzeb usług realizowanych na rzecz Zleceniodawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych przekazanych przez Zleceniodawcę, przetwarzanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.